Ring til os på: +45 7545 4870

Salgs- og leveringsbetingelser

Enhver leverance foretaget af Polar A/S (”leverandøren”) finder sted efter disse salgs- og leveringsbetingelser, som går forud for eventuelle
bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige bestemmelser, som kun er gældende, hvis dette udtrykkeligt og skriftligt er aftalt.

1. TILBUD OG ACCEPT
Såfremt andet ikke er anført, er tilbud kun gældende i 2 uger fra tilbudsdato. Endelig aftale er først bindende indgået, når skriftlig ordrebekræftelse er kommet frem til køber. Ved værkslevering forbeholdes værkets endelige godkendelse af ordren, selvom skriftlig ordre bekræftelse af kommet frem til køber. Købers leveringsbetingelser medfører ingen forpligtelse for sælger, medmindre dette udtrykkeligt er anført i sælgers ordrebekræftelse. Det påhviler køber at kontrollere ordrebekræftelsen ved modtagelse af denne og senest 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen og inden igangsætning af produktion af leverancen eller inden afsendelse at give skriftlig meddelelse pr. telefax eller e-mail om eventuelle fejl/mangler i ordrebekræftelsen.

2. PRISER, BETALING OG EJENDOMSFORBEHOLD
Leverandørens priser er eksklusive emballage, fragt, moms, gebyrer, told, afgifter o.lign. Leverandørens priser er sat efter tilbudsdagen, og det forbeholdes at ændre efter leveringsdagens priser, herunder hvis fragt, forsikringer, valutakurser eller lignende tilsiger det. Ved værkslevering er leverandøren berettiget til at kræve forhøjelse af den aftalte pris i det omfang værket kan kræve forhøjelse af prisen overfor leverandøren. Med mindre andet er aftalt skal betaling ske senest 8 dage efter fakturadato. Herefter er leverandøren berettiget til renter og gebyrer efter rentelovens regler. Leverandøren bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuldstændig betaling er sket, herunder for fragt, renter, gebyrer og omkostninger.

3. PRODUKTINFORMATION
Oplysninger i produktinformation, prislister o.lign. er kun bindende, såfremt dette er aftalt. Angivelser i produktspecifikationer om analyseværdier, procentindhold eller blandingsforhold er udtryk for typiske værdier/ gennemsnit med mindre andet fremgår af aftalen.

4. EMBALLAGE
Engangsemballage tages alene retur efter aftale og i fejlfri stand. Returemballage såsom trykflasker, palletanke, plastbeholdere er leverandørens ejendom og ansvar for returnering påhviler køber. Henstår returemballage mere end 1 måned fra levering, kan leverandøren afhente denne for købers regning eller kræve betaling for emballagen svarende til leverandørens anskaffelsespris.

5. LEVERING
Leverandøren leverer i henhold til de på aftaletidspunktet gældende INCOTERMS. Med mindre andet er aftalt sker levering, ”Ex Works”. Forsendelsesmåden vælges , når intet andet udtrykkeligt er aftalt, af sælger efter bedste skøn og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer. Varer aflæsses ved rampe eller tank efter købers instruks. Køber har ansvaret for, at forholdene på leveringsstedet er lovlige og forsvarlige, at det leverede kan aftages og at nødvendig aflæsnings-/ aftapningsudstyr er til stede. Ventetid mv. som følge af købers ansvar faktureres køber særskilt. Emballage tages ikke retur med mindre andet er skriftligt aftalt. Ved levering af varer fremstillet på købers specifikation eller indkøbt i henhold til specialordre, eller ved levering i bulk (tankvogn etc.) har leverandøren ret til at levere +/- 10% af den aftalte mængde. Leveringstid er angivet efter skøn, og leverandøren kan uden ansvar forlænge leveringstiden med 5 hverdage mod forudgående underretning til køber. Foreligger force majeure som beskrevet nedenfor, er leverandøren berettiget til at udskyde leveringstiden uden ansvar, så længe hindringen foreligger. Har hindringen varet mere end 3 måneder er hver part berettiget til at annullere handlen, hvorefter ingen af parterne har krav mod den anden. Sker der successiv levering, skal hver leverance anses som et separat salg. Køber er således ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende for den samlede leverance ved forsinkelse eller mangler ved en delleverance.

6. MANGLER OG REKLAMATION
Køber skal ved levering foretage behørig undersøgelse af det leverede. Synlige eller umiddelbart konstaterbare fejl eller mangler som er pådraget under transporten, skal meddeles transportøren ved leveringen, og køber skal sikre, at transportøren kvitterer herfor. Andre fejl eller mangler skal skriftligt meddeles leverandøren straks og senest 8 kalenderdage efter levering, idet køberen herefter ikke kan gøre krav gældende mod leverandøren. Leverandøren er berettiget til at efterlevere et eventuelt manglende kvantum og omlevere en mangelfuld leverance, og sker dette inden rimelig tid, er køber uberettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Leverandørens ansvar bortfalder under alle omstændigheder, såfremt der ikke er reklameret senest 6 måneder efter leveringsdagen, uanset købelovens § 54.

7. LEVERANDØRENS ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORCE MAJEURE
Ved forsinkelse kan leverandørens ansvar ikke overstige 15 % af købesummen for den forsinkede eller manglende del af leverancen. Ved fysiske mangler kan leverandørens ansvar ikke overstige købesummen for den mangelbehæftede del af leverancen. Leverandøren er uden ansvar for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab eller eventuelle følger af købers manglende overholdelse af kontrakter med tredjemand. I tilfælde af forurening er leverandørens evt. ansvar beløbsmæssigt begrænset til DKK 5 mio. (kalender-)årligt i forhold til køber, uanset antallet af leverancer. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, statsindgreb, import/eksport restriktioner, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktion af drivkraft, skade på edb-anlæg forårsaget af overspænding eller lynnedslag samt begivenheder af lignende karakter, som væsentligt hindrer eller umuliggør aftalens opfyldelse, samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i punktet ovenfor ufortøvet skriftligt at underrette den
anden part om dens opståen og ophør.

8. ANSVAR FOR LEVERANCENS SKADEFORVOLDELSE
(PRODUKTANSVAR)
Leverandøren er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens produkterne er i købers besiddelse. Endvidere er leverandøren uden ansvar for skader på produkter fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Leverandørens eventuelle ansvar for skade på fast ejendom og løsøre er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til DKK 10 mio. (kalender-)årligt i forhold til køber, uanset antallet af leverancer. Leverandøren er ikke ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning, leverandøren måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandørens ansvar er begrænset efter de to foregående stykker. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette afsnit, skal denne part straks underrette den anden herom.

9. TVISTER OG LOVVALG
Enhver tvist der måtte opstå kan kun indbringes for Sø- og Handelsretten i København og med anvendelse af dansk ret. Alle spørgsmål, der måtte opstå i anledning af leverancen, skal afgøres efter dansk ret, idet dansk international privatret og den Internationale Købelov (CISG) ikke skal gælde

Kontakt os

Skanderborg afdeling

Administration

Esbjerg afdeling

Telefontider

  • Mandag08:00-16:00
  • Tirsdag08:00-16:00
  • Onsdag08:00-16:00
  • Torsdag08:00-16:00
  • Fredag08:00-15:30

Ordre & Bestilling

For afgivelse af ordre kan vi kontaktes på nedenstående mail.
ordre@polaras.dk
Afhentning af returemballage bestilles på:
retur@polaras.dk