Din professionelle samarbejdspartner inden for kemi

LØSNINGER DU KAN STOLE PÅ

Cellulosefortynder

Varenummer polarvarenummer3-2-1-2-1 Kategori

Cellulosefortynder

Enheder:

UFI: V710-G0WP-200H-3QGD

Fysisk form: Væske
Farve: Farveløs
Fysisk form: Karakteristisk

Beskrivelse

Cellulosefortynder fra Polar A/S kan bruges til rens og fjernelse af fedtstoffer før påføring af maling. Cellulosefortynder anvendes også til rensning af penser og til at fjerne harpiks. Cellulosefortynder bruges også til fortynding samt rensning af celluloselak og cellulosemalinger. Kan ligeledes bruges til at rense pletter af harpiks, fedt samt græs. I enkelte tilfælde kan det også bruges til at fjerne graffiti fra specielt hårde overflader.

Farlig ved indånding. Opbevares utilgængeligt for børn. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt! Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloakafløb. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Ved indtagelse: Kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Meget brandfarlig væske og damp. (H225)
Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. (H304)
Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenirritation. (H319)
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. (H336)
Mistænkes for at skade det ufødte barn. (H361d)
Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. (H373)

Yderligere information

Fysisk form

Væske

Farve

Farveløs

Lugt

Karakteristisk